Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu „Przepis na danie z grzybów”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


1.1. Organizatorem oraz Sponsorem Konkursu jest sklep internetowy florina.pl należący do FLORENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pleszewie (adres siedziby i adres do doręczeń: Korzkwy 31, 63-300 Pleszew); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705277; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 609 500,00 zł; NIP: 6170254435; REGON: 250507538, adres poczty elektronicznej: marketing@florentyna.com.pl
1.2. Konkurs jest organizowany na profilu w portalu społecznościowym, w serwisie internetowym Instagram: https://www.instagram.com/florina_pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/florinapl
1.3. Dodatkowe informacje są również dostępne na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora, dostępnej pod adresem internetowym: www.florina.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być użytkownik Instagrama, który wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.
1.5. Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, których zakres wskazany został w Regulaminie, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
1.6. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora.
1.7. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.7.1 FANPAGE – strona (fanpage) Organizatora w serwisie internetowym pod adresem https://www.instagram.com/florina_pl oraz https://www.facebook.com/florinapl
1.7.2 SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.florina.pl.
1.7.3 KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.7.4 KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.7.5 NAGRODA – 2 suszarki do grzybów Botti Electronic Stella
1.7.6 POST KONKURSOWY – post konkursowy, dostępny na prowadzonym przez Organizatora Fanpage w serwisie internetowym Instagram.com umożliwiający wzięcie udziału w konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
1.7.7 ORGANIZATOR/ADMINISTRATOR/SPONSOR – FLORENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pleszewie (adres siedziby i adres do doręczeń: Korzkwy 31, 63-300 Pleszew); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705277; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 609 500,00 zł; NIP: 6170254435; REGON: 250507538, adres poczty elektronicznej: sklep@florina.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 62 5013513.
1.7.8 REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.7.9 UCZESTNIK – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która uczestniczy w Konkursie oraz dodatkowo spełnia wymogi wskazane w pkt 3. Regulaminu Konkursu.
1.7.10 ZADANIE KONKURSOWE – „Napisz w komentarzu kreatywny przepis na idealne danie z grzybów”
1.8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani związany z serwisem Instagram. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Instagram w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).


2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE


2.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2.2. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na Fanpage post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza fanów do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator opublikuje również Regulamin na Fanpage.
2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie Zadania Konkursowego w trakcie trwania Konkursu.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com /Instagram.com
2.5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


3. UCZESTNICY


3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:
3.1.1. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3.1.2. zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
3.1.3. jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;
3.1.4. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika w serwisie facebook.pl; instagram.pl
3.1.5. wykona Zadanie Konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i terminie w nim wskazanym;
3.1.6. nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora, Fundatora Nagród oraz a ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
3.1.7. zapoznała się z niniejszym Regulaminem;
3.1.8. spełni warunki określone w punkcie 4 Regulaminu.


4. WARUNKI I ZASADY KONKURSU


4.1. Konkurs trwa od dnia 07.10.2022 do 09.10.2022 - do tego momentu Uczestnicy mogą wykonywać Zadanie Konkursowe.
4.2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
4.4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
4.4.1. zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;
4.4.2. spełnienie warunków Uczestnika z pkt 3-go Regulaminu;
4.4.3. wykonanie Zadania Konkursowego.

4.5. Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz.
4.6. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa własności intelektualnej w tym autorskie osobiste i majątkowe.
4.7. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
4.8. Organizator ma prawo do usunięcia odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego albo uniemożliwienia dostępu do możliwości opublikowania odpowiedzi konkursowej na fanpage Organizatora, zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook, w przypadku:
4.8.1 otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości o jej bezprawnym charakterze;
4.8.2 otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego
4.8.3 uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4.9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminami serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
4.9.1 podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
4.9.2 podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
4.9.3 tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
4.9.4 nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.
4.10. W Konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców, którym Komisja Konkursowa przyzna Nagrody.
4.11. Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową w terminie do 2 dni od dnia zakończenia trwania Konkursu. Wszyscy zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 11.10.2022
W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł uzyskać danych niezbędnych do przesłania Uczestnikowi Nagrody bądź też w przypadku braku odpowiedzi na wiadomość przesłaną Uczestnikowi przez Organizatora, Sponsorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego Uczestnika, któremu zostanie przyznana Nagroda.
4.12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko i/lub jego nazwa profilu) na Fanpage Organizatora w serwisie Instagram. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia, w celu ustalenia szczegółów dostarczenia Nagrody. Zwycięzca - niezależnie od działań Organizatora proszony jest także o podjęcie niezwłocznego kontaktu z Organizatorem w celu dostarczenia wygranej.
4.13. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI


5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału w nim. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
5.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
5.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następującym celach, na następującej podstawie prawnej podstawach oraz w następujących okresach:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Realizacja Konkursu Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania nagród przyznanych Uczestnikom Konkursu, rozwiązania umowy lub wygaśnięcia praw i obowiązków Organizatora i Uczestników konkursu.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora
W przypadku przetwarzania wizerunku Uczestnika podstawą jest - Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Prowadzenie rozliczeń podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

5.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
5.6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.
5.6.2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.
5.7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
5.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
5.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.7.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
5.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.
5.9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.9.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@florentyna.com.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Korzkwy 31, 63-300 Pleszew.
5.9.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
5.9.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
5.9.4. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
5.9.5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego Sądu powszechnego.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


6.1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
6.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Strefa Rekomendacji na stronie CMS (1)

Strefa Rekomendacji na stronie CMS (3)

Strefa Rekomendacji na stronie CMS (4)

pixel